Page logo

Business Intelligence

A game changer or just a buzzword?

Business Intelligence

A game changer or just a buzzword?

Business Intelligence a jej prínosy pre výrobcov

Výroba ako odvetvie je už svojou povahou komplikovaná. Riadiť a koordinovať celý rozsah činností je výzva sama osebe. Celý rad činností od dodávateľských vzťahov, prevádzky a údržby strojového parku, plánovania a logistiky je dôležité vytvoriť zmysluplné “prepojenia” medzi jednotlivými procesmi ak sa chce firma urdžať nad vodou.
Toto je miesto kde Business Intelligence (BI) vstupuje do hry a umožňuje výrobcom preklenúť rozdiely medzi systémami and ponúka možnosť vybudovať systémy na podporu riadenia (decision-making) na základe reálnych dát (data-driven approach).

Čím BI môže prispieť k rastu firmy

S narastajúcimi nárokmi na kvalitu, presnosť a požiadavky na včasnosť doručenia pri výrobnom procese je jednoduché stratiť zo zreteľa že výroba má byť predovšetkým zisková. Ak k tomu prirátame nariadenia a smernice ktoré regulujú jednotlivé odvetvia prispievajú k spomaľovaniu výroby a stúpajúcim nákladom čo v konečnom dôsledku vedie k drahým oneskoreniam v dodávateľskom reťazci.
Mať možnosť robiť rozhodnutia na základe informácií je dôležitejšie ako kedykoľvek v minulosti. Mať k dispozícií správne dáta je kľúčové. Ak sa pozeráte na všerajšie správy, ste už za horizontom diania. Včasnosť, presnosť a kvalita sú piliere dnesých BI systémov.

Kľúčová otázka: čím môže Business Intelligence prispieť k skvalitneniu výrobných operácií?

Možnosť využívať aktuálne dáta (real-time business intelligence) prináša niekoľko výhod:

Zvyšuje efektívnosť výroby

Vo všeobecnosti firmy generujú obrovské množstvo dát ale nie všetky dáta sú využiteľné. Súčastné BI riešenia zozbierajú všetky dostupné dáta a pretransformujú ich do podoby ktorá je zrozumiteľná a umožňuje rozhodovania. Umožňuje obmedziť a napraviť chyby “za-behu”. Umožňuje tiež lepšie plánovať požiadavky na vstupné materiály a analyzovať dodávateľské procesy. výsledkom je optimalizovaná efektivita procesov.

Zlepšuje “čitateľnosť” detailov a celkového pohľadu na finančné procesy

Nástroje BI umožňujú rozne “pohľady” na predaj, ziskovosť a nákladovosť, využitie a kolobeh vstupných materiálov a dá sa zovšeobecniť že pomáhajú optimalizovať zdroje a zvýšiť návratnosť vynaložených prostredkov (ROI – Retrun On Investment). Na základe pochopenia nákladov a prínosov (cost-benefits analysis) môžete lepšie riadiť náklady na výrobu a prevádzku, monitorovať procesy a lepšie menežovať tzv. “value chain”.

Napômože v menežovaní dodávateľského reťazca

Pravdepodobne spoluprascujete s viacrými dopravcami a poznáte problémy ktoré toto prináša. BI umožňuje nahliadnuť do všetkých detailov súvisiach s doručením, náklady na dopravu a dodávateľov všeobecne čo umožňuje presnejšiu kontrolu nad dodávkami, nákladmi a celkovej výkonnosti dodávateľského reťazca.

Dopomôže k zníženiu nákladov na zásoby a eliminuje chyby

Prezásobenie a nedostatočné zásoby sú jedným z najzávažnejších faktorov pri riadení profitability. BI môže pomocť v sledovaní stavu skladov v čase aj podľa lokalít pričom výstupom sú informácie ako nekvalita výrobkov, obrátkovosť zásob alebo iné kritické hodnoty podľa jednotlivých distribútorov.

Ako IoT ženie BI dopredu

S nasadením “Internet of Things (IoT)” techonógií a zariadení vo výrbnom procese, data ktoré sú potrebné ako vstupy do BI systému, všetko potrebné je už k dispozícií.
Všetko čo BI spraví je že zoberie tieto dáta a pretransformuje ich na “insides” – pohľady s ktorými sa dá Ďalej pracovať. Problémy ale aj postupy ktoré by v minulosti neexistovali, sú dnes dostupné a využiteľné v plnom rozsahu. či už sa bavíme o zvyšovaní produkcie a výkonov na pokrytie krátkodobých požiadaviek alebo možnosti nákupu surových materiálov za diskontné ceny, čas ktroý je k dispozícií na rozhodovanie sa spracuje. BI riešenie dáva firme konkurenčnú výhodu na trhu.
Na základe dostupnosti dát, niektoré úlohy môžu byť automatizované, čo umožňuje venovať Váš čas a pozornosť iným, dôležitejšim úlohám.

Aký je záver? Infraštrujtúra IoT pridáva hodnotu do Vašich výrobných procesov a poskytuje životnedôležitú iteligenciu ktorá podporuje zlepšovanie procesov a profitabily od začiatku až do konca.