Page logo

Business Intelligence

A game changer or just a buzzword?

Business Intelligence

A game changer or just a buzzword?

Master Data Management: Získvanie hodnôt z Vášho najdôležitejšieho nehmotného majetku

Efektívny program Master Data Manažmentu ponúka firmám celý rad výhod, predovšetkým tým firmám ktoré spracúvajú veľké množstvo dát, využívané na niekoľko rôznych spôsobov, ktoré naviac slúžia viacerým organizáciám. Medzi najdôležitejšie výhody patria: efektivita operácií, ďalšie zdroje príjmov, lepšie pochopenie firemných operácií a vyššiu zhodu s regulačnými opatreniami čo umožňuje vyhnúť sa pokutám and prípadná strata hodnoty firmy pre vlastníkov. Zvýšený dôraz na Master Data Manažment vedie k merateľnému zvýšeniu hodnoty firmy prakticky v každej oblasti.
Tlaky na trhoch a výhody pri riadení, combinované s technologickými novinkami sú dobrými východiskami na rozbehnutie programu z oblasti Master Data Manažmentu. Výhody a prínosy sa prejavia hlavne keď zoberieme do úvahy možnosti pre zlepšenie všetkých business procesov.

Ako prekonať bariéry ktoré vedú k zvládnutiu programu MDM

Na to aby bolo možné dosiahnuť efektívny Master Data Manažment program a zlepšiť efektivitu riadenia, riešenie musí pokrývať tieto oblasti:

  • Konsolidácia Master dát: zahŕňa párovanie, normalizácia, čistenie a uloženie dát ktoré sú importované z klientských systémov.

    Kľúčové aktivity sú:

  • identifikácia zhodných alebo podobných “objektov” ktoré sa nachádzajú v lokálnych databázach
  • vybudovanie konsolidovaného Master data úložiska
  • definovanie a udržiavanie spôsobu mapovania ID hodnôt ktoré bude jednotné, používané všetkými oddeleniami pri analýzach a reportovaní
  • Harmonizácia Master dát zabezpečí že master dáta sú synchronizované vo všetkých heterogénnych systémoch. Rozšírenie záberu konsolidácie a harmonizácie Master dát tiež zahřňa distribúciu jednotných, globálne relevantných informácií a obohatenie kleitnských aplikácií s dátami ktoré sú relevantné lokálne.
  • Centrálny Master Data Manažment má vplyv na správu a uloženie Master dát and vybudovanie distribučných mechanizmov na doručovanie master dát do systémov, ktoré tieto dáta využivanú. Na rozdiel od harmonizácie, master data úložisko je vytvorené centrálne, s využitím tzv. rich klienta. Informácie je potom možné distribuovať ku klientom podľa potreby.