Page logo

Business Intelligence

A game changer or just a buzzword?

Business Intelligence

A game changer or just a buzzword?

O workshope

Ciele workshopu:
  • Vysvetliť základnú terminológiu a koncepty používané pri zbere dát
  • Definovať možné podklady a východiská pre nové business intelligence aktivity (pripraviť podklady pre plánovanie BI projektov)

Modul 1 – od zberu dát k termínu Power user

Pod pojmom Business Intelligence sa skrýva niekoľko rôznych postupov zameraných na spracovanie a vyhodnocovanie dát. V module 1 sa pozrieme na východiská tvorby dátových skladov. Na konci modulu bude zrejmé čo môžu priniesť postupy Business Intelligence používateľovi Excelu. Používateľa Excelu (ale aj iných nástrojov určených na prezentáciu dát), ktorý dokáže pristupovať k predspracovaným dátam v data martoch a správne tieto dáta využiť na vytvorenie reportov alebo interpretovanie výsledkov budeme nazývať POWER USER.

Excel je vo svojej jednoduchosti a názornosti veľmi dobrý štartovací bod na preskúmanie a vysvetlenie základných postupov.

Pripravil som ukážku úvodnej prezentácie, zameranej na základnú terminológiu z oblasti budovania Data Warehouse systému (odkaz).

Modul 2 – kľúčové koncepty

  • star a snowflake schéma
  • sezónne modely (seasonally adjusted data)
  • interpretácia a využitie dát (alternatívy k Excel analýzam)

Modul 3 – workshop, diskusia o možnostiach vybudovať/zlepšiť DWH

  • prehľad možných existujúcich zdrojov dát
  • diskusia o súčasnom stave DWH
  • diskusia o možných krátkodobých a strednodobých projektoch
  • prehľad/ukážky iných systémov, analýza rozdielov (gap analysis) na využitie v konkrétnej firme

Môj profil:

Informačným technológiám a programovaniu sa venujem 25 rokov.
Moje predchádzajúce projekty sú s oblasti programovania desktop, web a klient-server databázových aplikácií v prostredí MS DOS a Windows.
V oblasti zberu, spracovania a vyhodnocovania dát mám dlhoročné skúsenosti s Kanady. Prehľad BI projektov si môžete pozrieť v slideshow prezentácií (odkaz).