Page logo

Business Intelligence

A game changer or just a buzzword?

Business Intelligence

A game changer or just a buzzword?

Blog

Master Data Management: Získvanie hodnôt z Vášho najdôležitejšieho nehmotného majetku

Efektívny program Master Data Manažmentu ponúka firmám celý rad výhod, predovšetkým tým firmám ktoré spracúvajú veľké množstvo dát, využívané na niekoľko rôznych spôsobov, ktoré naviac slúžia viacerým organizáciám. ...
2020-10-02

Business Intelligence a jej prínosy pre výrobcov

Výroba ako odvetvie je už svojou povahou komplikovaná. Riadiť a koordinovať celý rozsah činností je výzva sama osebe. Celý rad činností od dodávateľských vzťahov, prevádzky a údržby strojového parku, plánovania a logistiky je dôležité vytvoriť zmysluplné “prepojenia” medzi jednotlivými procesmi ak sa chce firma urdžať nad vodou.
Toto je miesto kde Business Intelligence (BI) vstupuje do hry a umožňuje výrobcom preklenúť rozdiely medzi systémami a ponúka možnosť vybudovať systémy na podporu riadenia (decision-making) na základe reálnych dát (data-driven approach). ...
20201002

Ako začať s budovaním Data Warehouse (1)

Existujú dva základné prístupy k budovaniu data warehouse. Prvý prístup je oynačovaný termínom top-down, teda z vrchu nadol. Top-down prístup chápe data warehouse ako východiskový bod celeého analytického prostredia. Data warehouse obsahuje transakčné dáta (vo výyname dáta s najnižšou granularitou) ktoré sú typicky zozbierané z viacerých zdrojov. Následne sú tieto dáta normalizované a integrované do podnikového dátového modelu.  ...
2020-10-02

Využitie dát – KPIs

Nie je to vôbec také priamočiare: KPIs (key performance indicator) vychádzajú z viacerých, zvyčajne nezávislých zdrojov dát. Jednotlivé zdroje dát sú rôznej kvality a výpovednej hodnoty. Tento faktor komplikuje možnosti využiť tieto hodnoty na interpretáciu zamýšlaných ukazovateľov. Správne definovať KPI a zozbierať správne dáta je zvyčajne rozsiahla a náročná úloha. Čím viac operácií ktoré sú naviac značne diverzifikované je potrebné zahrnúť do zdrojových dát, tým je tento krok náročnejší. Skúsme sa pozrieť na konkrétny prípad. firemný systém plánovania zdrojov (enterprise Resource Planing), systém na podporu logistiky od externého dodavateľa a údaje z hlavnej knihy múžu byť vhodné zdroje dát. ...
2020-10-02

Problémy kvality dát

Dlhodobejšie skúsenosti s vuyživaním data warehousových platforiem ukázali že firmy a používatelia nie sú schopní dosiahnuť očakávané výhody a prínosy s týchto systémov. Tieto problémy majú spoločného menovateľa: reportovacie systémy sú v skutočnosti iba front-end grafické užívateľské prostredie (graphical user interfaces -GUI) a yapuydrené business procesy ktoré sa spoliehajú na poskztované dáta. Podobné skúsenosti sa dajú nájsť aj v prevádzke iných IT systémov, od CRM platforiem cez rôzne monitorovacie a reportovacie dashboardy a nakoniec aj desktop a mobilné aplikácie. Tieto aplikácie nedokážu zabezpečiť požadovanú kvalitu dát. A kvalita vstupných dát určuje čo je možné očakávať ako výstup. ...
2020-10-02

Budovanie nízkonákladového DWH systému

V tomto príspevku predstavím fiktívnu firmu, ktorá sa rozhodla vyriešiť problém reportovania dát.
FIREMNÝ PROFIL
Naša fiktívna firma, XYZ publishing, vydáva 4 life-style mesačníky , zamerané na mužov, ženy, rodinne ladenný mesačník a publikáciu zameranú na cestovanie a cestovný ruch. Obsah je vytváraný malou skupinou permanentných zamestnancov – autorov a columnistov a o niečo väčšov skupinov autorov-prispievateľov. Vedúci vydaní tiež pravidelne vyhľadávajú a využívajú príspevky od freelancerov a bloggerov. Jeden permanentný manager a niekoľko externých obchodných zástupcov pracujúcich na dohodu zabezpečujú predaj reklamného priestoru. ...
2020-10-02

Business intelligence

Business intelligence (skrátene BI) je označenie pre informačné technológie, aplikácie a metódy na zber, normalizáciu, analýzu, prezentáciu a interpretáciu obchodných dát – údajov o vývoji v organizácii. Primárnym účelom BI systémov (ako podmnožiny manažérskych informačných systémov) je podpora procesov rozhodovania a plánovania v rôznych oblastiach podnikového manažmentu. BI systémy sa preto niekedy nazývajú aj Systémy na podporu rozhodovania (z angl. Decision Support Systems – DSS). ...
2020-10-02