Page logo

Business Intelligence

A game changer or just a buzzword?

Business Intelligence

A game changer or just a buzzword?

Business intelligence

Business intelligence (skrátene BI) je označenie pre informačné technológie, aplikácie a metódy na zber, normalizáciu, analýzu, prezentáciu a interpretáciu obchodných dát – údajov o vývoji v organizácii. Primárnym účelom BI systémov (ako podmnožiny manažérskych informačných systémov) je podpora procesov rozhodovania a plánovania v rôznych oblastiach podnikového manažmentu. BI systémy sa preto niekedy nazývajú aj Systémy na podporu rozhodovania (z angl. Decision Support Systems – DSS).

Definícia a charakteristika

Termín Business Intelligence (BI) v roku 1989 prvýkrát definoval Howard Dresner zo spoločnosti Gartner Group ako množinu konceptov a metodík, ktoré zlepšujú rozhodovací proces za použitia metrík alebo systémov založených na metrikách. Aj keď táto oblasť IT nie je príliš stará, využitie nástrojov BI sa rapídne rozvíja. Za posledné roky zaznamenala značný architektonický, ale aj vecný rozvoj.

BI predstavuje jeden z najvýznamnejších faktorov kvality podnikovej informatiky a s tým súvisiacich posunov v konkurencieschopnosti podnikov. Business Inteligence možno definovať ako aplikačný software využívaný vo firmách pre podporu rozhodovacích procesov, ktoré tu prebiehajú. Dochádza k premene obrovského množstva rôznych dát na informácie, poznatky a znalosti užitočné pre koncového užívateľa. Je to súbor postupov, procesov a technológií, ktoré tieto rozhodovacie procesy podporujú. BI si tiež možno predstaviť ako sadu IS/ICT aplikácií, ktoré sú postavené na špecifických OLAP technológiách a ich modifikáciách.

Business Inteligence má niekoľko základných princípov, medzi ktoré patrí transformácia dát z transakčných a produkčných systémov na analytické dáta, ktoré sú následne využívané pre rozhodovanie. Riešenia BI sú založené na multidimenzionalite uloženia a spracovania dát. Na ukladanie dát sú využívané časové dimenzie a ukladanie prebieha do analytických databáz postupne v jednotlivých časových snímkach. Vzhľadom na to, sú na kvalitu dát kladené vysoké nároky.