Page logo

Business Intelligence

A game changer or just a buzzword?

Business Intelligence

A game changer or just a buzzword?

Blog

Business Intelligence a jej prínosy pre výrobcov

Výroba ako odvetvie je už svojou povahou komplikovaná. Riadiť a koordinovať celý rozsah činností je výzva sama osebe. Celý rad činností od dodávateľských vzťahov, prevádzky a údržby strojového parku, plánovania a logistiky je dôležité vytvoriť zmysluplné “prepojenia” medzi jednotlivými procesmi ak sa chce firma urdžať nad vodou.
Toto je miesto kde Business Intelligence (BI) vstupuje do hry a umožňuje výrobcom preklenúť rozdiely medzi systémami a ponúka možnosť vybudovať systémy na podporu riadenia (decision-making) na základe reálnych dát (data-driven approach). ...
20201002

Business intelligence

Business intelligence (skrátene BI) je označenie pre informačné technológie, aplikácie a metódy na zber, normalizáciu, analýzu, prezentáciu a interpretáciu obchodných dát – údajov o vývoji v organizácii. Primárnym účelom BI systémov (ako podmnožiny manažérskych informačných systémov) je podpora procesov rozhodovania a plánovania v rôznych oblastiach podnikového manažmentu. BI systémy sa preto niekedy nazývajú aj Systémy na podporu rozhodovania (z angl. Decision Support Systems – DSS). ...
2020-10-02