Page logo

Business Intelligence

A game changer or just a buzzword?

Business Intelligence

A game changer or just a buzzword?

Blog

Využitie dát – KPIs

Nie je to vôbec také priamočiare: KPIs (key performance indicator) vychádzajú z viacerých, zvyčajne nezávislých zdrojov dát. Jednotlivé zdroje dát sú rôznej kvality a výpovednej hodnoty. Tento faktor komplikuje možnosti využiť tieto hodnoty na interpretáciu zamýšlaných ukazovateľov. Správne definovať KPI a zozbierať správne dáta je zvyčajne rozsiahla a náročná úloha. Čím viac operácií ktoré sú naviac značne diverzifikované je potrebné zahrnúť do zdrojových dát, tým je tento krok náročnejší. Skúsme sa pozrieť na konkrétny prípad. firemný systém plánovania zdrojov (enterprise Resource Planing), systém na podporu logistiky od externého dodavateľa a údaje z hlavnej knihy múžu byť vhodné zdroje dát. ...
2020-10-02